Welkom op de website van Resolve.nu. Ons doel is om deze website voor bezoekers zo informatief mogelijk te maken. Wij passen daarom informatie zoveel mogelijk aan als die verouderd of foutief is. Het kan dus zijn dat u bij herhaald bezoek aan de website veranderingen aantreft. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten of schade die u zou lijden door gebruik van de informatie op deze website. Neemt u in geval van twijfel contact op: wij staan altijd voor u klaar om uw vragen telefonisch of per email te beantwoorden.

Deze website valt onder de bescherming van het auteursrecht. Dit houdt in dat het niet toegestaan is om deze website te verveelvoudigen of op andere manieren inbreuk te maken op het auteursrecht, zonder schriftelijke toestemming van Resolve. Neemt u daarvoor contact op met info@resolve.nu.

Mocht u een eventuele link op onze website volgen naar een andere website, dan kunt u op die andere website nakijken hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot het aanbieden van een geldige link naar andere websites. Mocht u onregelmatigheden tegenkomen, laat het ons weten via info@resolve.nu